• Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:
  Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
  Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
  Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
  Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
  Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
  Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο)
  Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο)
  Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

 • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:
  Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο)
  Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο)
  Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (όλο το κεφάλαιο)

 

 • Επιπλέον, θα εξεταστούν και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece.

Από το σύγγραμμα «Βιολογία» των N. Campbell και J. Reece (9η έκδοση), το οποίο διατίθεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, εξεταστέες είναι οι κάτωθι ενότητες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Ενότ. 9.1 – Οι καταβολικές οδοί παράγουν ενέργεια από την οξείδωση οργανικών μορίων (σελ. 201-206)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Ενότ. 10.2 – Οι φωτεινές αντιδράσεις μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια στη χημική ενέργεια των ATP και NADPH (σελ. 232-242)

Ενότ. 10.3 – Ο κύκλος του Calvin μετατρέπει CO2 σε σάκχαρα χρησιμοποιώντας την ενέργεια των ATP και NADPH (σελ. 242-244)

Ενότ. 10.4 –  Στις θερμές και ξηρές περιοχές έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικοί μηχανισμοί δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (σελ. 244-247)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο

Ενότ. 23.2 – Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση Hardy-Weinberg  για να διαπιστώσουμε αν ένας πληθυσμός εξελίσσεται (σελ. 590-594)

Ενότ. 23.3 – Η φυσική επιλογή, η γενετική παρέκκλιση και η γονιδιακή ροή μπορούν να αλλάξουν τις συχνότητες των αλληλομόρφων σε ένα πληθυσμό (σελ. 594-599)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο

Ενότ. 35.1 – Το σώμα του φυτού χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική διάταξη των οργάνων, των ιστών και των κυττάρων του (σελ. 914-922)

Ενότ. 35.2 –  Τα κύτταρα των νέων οργάνων παράγονται από το μερίστωμα (σελ. 922-923)

Τονίζεται πως στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι πίνακες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και τα παραθέματα των παραπάνω ενοτήτων.

 • Για το Κεφάλαιο 9 πατήστε εδώ.
 • Για το Κεφάλαιο 10 πατήσετε εδώ.
 • Για το Κεφάλαιο 23 πατήσετε εδώ.
 • Για το Κεφάλαιο 35 πατήσετε εδώ.