Πειράματα

Μέτρηση της ενεργότητας της Φωσφατάσης, Καθορισμός της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης. Δείτε αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων εδώ.

Leave a Comment