Οι μαθητές της Α΄ ή της Β΄ Λυκείου που διακρίνονται κατά τη συμμετοχής τους στης Α φάση του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας αποκτούν πλεονέκτημα για τη συμμετοχή τους σε επόμενες
φάσης του διαγωνισμού ως εξής:

Α΄ Λυκείου
Οι έξι (6) πρώτοι μαθητές από την Α φάση κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην
Α φάση της Β΄ Λυκείου την επόμενη χρονιά. Στην περίπτωση που ο βαθμός από την Α΄ Λυκείου είναι
μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β΄ Λυκείου τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει με τον συμψηφισμό
των δύο βαθμών, Α΄ και Β΄ Λυκείου. Αν ο βαθμός της Β΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος παραμένει αυτός
μόνο ως μέτρο αξιολόγησης.

Β΄ Λυκείου
Οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητές από την Α φάση της Β΄ Λυκείου αποκτούν το δικαίωμα να
διαγωνιστούν απευθείας στη Β φάση του ΠΔΒ της επόμενης χρονιάς (Γ΄ Λυκείου) παρακάμπτοντας
της Α φάση της χρονιάς εκείνης.