Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:
Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:
Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (όλο το κεφάλαιο)

Επιπλέον, θα εξεταστούν και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece.

Από το σύγγραμμα «Βιολογία» των N. Campbell και J. Reece (9η έκδοση), το οποίο διατίθεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, εξεταστέες είναι οι κάτωθι ενότητες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Ενότητα 10.1 – Η φωτοσύνθεση μετατρέπει την ενέργεια του φωτός στη χημική ενέργεια των τροφών (σελ. 227-232)

Ενότητα 10.2 – Οι φωτεινές αντιδράσεις μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια στη χημική ενέργεια των ATP και NADPH (σελ. 232-242)

Ενότητα 10.3 – Ο κύκλος του Calvin μετατρέπει CO2 σε σάκχαρα χρησιμοποιώντας την ενέργεια των ATP και NADPH (σελ. 242-244)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο

Ενότητα 23.1 – Οι μεταλλάξεις και η φυλετική αναπαραγωγή δημιουργούν τη γενετική ποικιλία που επιτρέπει την εξέλιξη (σελ. 585-590)

Ενότητα 23.2 – Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση Hardy-Weinberg  για να διαπιστώσουμε αν ένας πληθυσμός εξελίσσεται (σελ. 590-594)

Ενότητα 23.3 – Η φυσική επιλογή, η γενετική παρέκκλιση και η γονιδιακή ροή μπορούν να αλλάξουν τις συχνότητες των αλληλομόρφων σε ένα πληθυσμό (σελ. 594-599)

Ενότητα 23.4 – Η φυσική επιλογή είναι ο μόνος μηχανισμός που προκαλεί πάντα προσαρμοστική εξέλιξη (σελ. 599-608)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο

Ενότητα 30.3 – Οι αναπαραγωγικές προσαρμογές των αγγειοσπέρμων περιλαμβάνουν άνθη και καρπούς (σελ. 777-780)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο

Ενότητα 35.1 – Το σώμα του φυτού χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική διάταξη των οργάνων, των ιστών και των κυττάρων του (σελ. 914-922)

Ενότητα 35.2 – Τα κύτταρα των νέων οργάνων παράγονται από το μερίστωμα (σελ. 922-923)

Τονίζεται πως στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι πίνακες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και τα παραθέματα των παραπάνω ενοτήτων. Ακολουθούν τα αντίστοιχα τμήματα του συγγράματος.