Τα θέματα παρελθόντων Ολυμπιάδων που συμμετείχε η Ελλάδα

 Θεωρητικά Πρακτικά
IBO 2011 Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1   Πρακτικά 2  Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2010 Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2009 Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2008 Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2007 Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1   Πρακτικά 2-1   Πρακτικά 2-2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2006 Θεωρητικά Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2005 Θεωρητικά Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4
IBO 2004 Θεωρητικά 1     Θεωρητικά 2 Πρακτικά 1-1   Πρακτικά 1-2   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4