Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο σύνδεσμος του ΠΔΒ με την ΙΒΟ και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Διεθνές Συντονιστικό Κέντρο και τους εκάστοτε διοργανωτές της ΙΒΟ. Προτείνεται από την Οργανωτική Επιτροπή στο Δ.Σ. της ΠΕΒ και αποτελεί μέλος της Ο.Ε.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Εθνικού Συντονιστή ως προς την Ο.Ε. και το Δ.Σ. είναι:

Η άμεση ενημέρωση της Ο.Ε. και του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες και τις επαφές που πραγματοποιεί.

Η διαβίβαση προς το Διεθνές Συντονιστικό Κέντρο ή προς τους διοργανωτές της τρέχουσας Ολυμπιάδας αιτημάτων, ερωτήσεων, ανακοινώσεων ή εκπαιδευτικού υλικού που προέρχεται από την Ο.Ε ή το Δ.Σ.

Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διατυπώσεων για τη συμμετοχή της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην ΙΒΟ (ταξιδιωτικά έγγραφα, δήλωση συμμετοχής και εγγραφές στην ΙΒΟ).

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Εθνικού Συντονιστή ως προς το Συντονιστικό Κέντρο ΙΒΟ καθώς και η επιλογή του προσδιορίζονται στον Οργανωτικό Κανονισμό της ΙΒΟ.

Ως Εθνικός Συντονιστής της Ελλάδας στην ΙΒΟ έχει επιλεγεί από το Δ.Σ. της Π.Ε.Β. ο Άνθης Λεωνίδας , Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.