Η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων συγκροτείται με ευθύνη της Ο.Ε. και μπορεί να παραμείνει η ίδια ή διαφορετική για τις δύο πρώτες φάσεις του διαγωνισμού.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ε.Ε.Θ. είναι:

  • Συνεδριάζει στο Συντονιστικό Κέντρο πριν από κάθε φάση του διαγωνισμού και μετά τη γνωμάτευση της Επιστημονικής Επιτροπής επί των θεμάτων.
  • Επιλέγει τα θέματα για την κάθε φάση του διαγωνισμού από τα συνολικά προτεινόμενα και ελεγχθέντα από την Επιστημονική Επιτροπή.
  • Συντάσσει τα θέματα στην τελική τους μορφή, αφού λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ε.Ε και τα υποβάλλει στην Ο.Ε..
  • Συντάσσει τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησής τους.