Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας έχει θητεία ένα χρόνο (μέχρι τη συγκρότηση της επόμενης) με τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

 • Σύνταξη και υποβολή στο ΥΠΕΠΘ της εγκυκλίου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό.
 • Επίσης ανακοίνωση της αναγγελίας του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα.
 • Προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση).
 • Προσδιορισμός και εισήγηση στο Δ.Σ. της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση) και του χαρακτήρα των θεμάτων.
 • Συγκέντρωση συμμετοχών (καταγραφή, επεξεργασία, ταξινόμηση).
 • Αναζήτηση των εξεταστικών κέντρων κατα περιφέρεια σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ.Δ.Ε.
 • Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών προς τα εξεταστικά κέντρα.
 • Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών προς τους διαγωνιζόμενους μαθητές.
 • Υπόδειξη και πρόταση Επιτροπής Υποβολής Θεμάτων και Επιστημονικής Επιτροπής προς το Δ.Σ.
 • Διεξαγωγή των τριών φάσεων του διαγωνισμού.
 • Συγκέντρωση των γραπτών δοκιμίων.
 • Συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και συντονισμός για τη βαθμολόγηση των γραπτών.
 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε φάσης.
 • Διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων.
 • Οργάνωση και συντονισμός της εκπαίδευσης των τελικών επιτυχόντων σε συνεγασία με τα Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς.
 • Πρόταση στο Δ.Σ. για τους συνοδούς της αποστολής και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους ως προς την Ο.Ε.
 • Πρόταση στο Δ.Σ. για τον Εθνικό Συντονιστή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του ως προς την Ο.Ε.
 • Επικοινωνία με τις Δ.Δ.Ε. και τα σχολεία που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την παροχή πληροφοριών και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Δημόσιες σχέσεις (ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ).
 • Συγκέντρωση υλικού για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας.
 • Διαχείριση της ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού.
 • Αναζήτηση χορηγών για την αποστολή, τη βράβευση των μαθητών, την τελετή απονομής βραβείων και όποια άλλη δραστηριότητα της Ο.Ε.